Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020

II Oś priorytetowa Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna
(Priorytet Inwestycyjny 9i Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie)

Projekt pt. „Wysoko wykwalifikowana kadra służb pomocy i integracji społecznej na terenie II makroregionu” nr POWR.02.05.00-00-0011/15

Realizator Projektu: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku

Okres realizacji Projektu: 1.02.2016 r. – 31.12.2017 r.

Cel Projektu: wzrost kwalifikacji zawodowych 250 kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej z obszaru Makroregionu II, tj. województw:

 • warmińsko‐mazurskiego – 60 osób;
 • podlaskiego – 30 osób;
 • mazowieckiego – 100 osób;
 • łódzkiego – 60 osób,

poprzez udział w działaniu edukacyjnym obejmującym specjalizację I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego.

Etapy realizacji Projektu:

 • Szkolenie w ramach specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownika socjalnego
 • Egzamin przed Regionalną Komisją Egzaminacyjną do spraw stopni specjalizacji zawodowej pracowników socjalnych,

Realizacja Projektu przebiega w dwóch turach, z których każda obejmuje etap szkolenia i egzaminu:

– I tura (140 uczestników Projektu), okres realizacji – 04.2016 r. – 03.2017 r.

– II tura (110 uczestników Projektu, okres realizacji – 01.2017 r. – 12.2017 r.

Grupa docelowa

Uczestnikiem/Uczestniczką Projektu mogą być osoby które:

 • zatrudnione są w instytucjach pomocy i integracji społecznej z obszaru Makroregionu II;
 • są kluczowymi pracownikami instytucji pomocy i integracji społecznej zatrudnionymi na takim stanowisku jak: pracownik socjalny, starszy pracownik socjalny, specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej, starszy specjalista pracy socjalnej ‐ koordynator, główny specjalista posiadający II stopień specjalizacji w zawodzie pracownik socjalny i aspirant pracy socjalnej,
 • zostały skierowane do uczestnictwa w Projekcie przez Kierownika właściwej instytucji pomocy i integracji społecznej;
 • posiadają w momencie zgłoszenia do Projektu podpisane zobowiązanie, tj. umowę pomiędzy pracownikiem kierowanym na szkolenie w ramach Projektu a pracodawcą, obligującą pracownika do kontynuowania zatrudnienia u obecnego pracodawcy przez czas trwania Szkolenia oraz na rok po jego zakończeniu;
 • posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, uzyskane na podstawie przepisów Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub art. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 48, poz. 320) lub posiadają decyzję o uznaniu kwalifikacji w zawodzie regulowanym pracownika socjalnego na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394);
 • posiadają co najmniej 2-letni staż pracy w zawodzie pracownika socjalnego.

Jak przystąpić do Projektu

Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie składają wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowego w następujących formach:

 • osobiście w siedzibie Realizatora Projektu, tj. Białystok, ul. Ciepła 40, w Biurze Projektu – Budynek „A”, parter pok. 5 oraz I piętro pok. 106,, w terminie od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.30 lub w punkcie kontaktowym,
 • wysłanie pocztą tradycyjną na adres Wyższa Szkoła Finansów i Zarzadzania w Białymstoku, ul. Ciepła 40, 15-472 Białystok, z dopiskiem „Szkolenie z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny”, decyduje data wpłynięcia do WSFiZ;
 • wysłanie pocztą elektroniczną (skan), w tytule wiadomości podając: „Szkolenie z zakresu specjalizacji I stopnia w zawodzie pracownik socjalny”, Imię i Nazwisko potencjalnego/potencjalnej Uczestnika/Uczestniczki Projektu) na adres:
 • pracownik.socjalny1@wsfiz.edu.pl – osoby z województwa warmińsko-mazurskiego,
 • pracownik.socjalny2@wsfiz.edu.pl – osoby z województwa podlaskiego i łódzkiego,
 • pracownik.socjalny3@wsfiz.edu.pl – osoby z województwa mazowieckiego.

Przesłanie skanu formularza zgłoszeniowego nie zwalnia z obowiązku złożenia go w oryginale do Biura Projektu.

Wypełnienie i złożenie dokumentacji rekrutacyjnej nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem do udziału w Projekcie.
Zakwalifikowanie do udziału w Projekcie wymaga spełnienia wszystkich kryteriów rekrutacyjnych określonych w Regulamin Projektu.

O przyjęciu do udziału w Projekcie decyduje kolejność zgłoszeń (data wpływu).

W pierwszej kolejności do udziału w Projekcie będą rekrutowani/rekrutowane osoby, które nie korzystały ze wsparcia w postaci specjalizacji I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego w ramach projektów finansowanych ze środków POKL 2007 – 2013